Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών

Αναρτήθηκε 11/06/2014

Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών/τριών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407) βάσει Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ: 27668/20-11-2013, ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡ9Ζ-ΡΕΡ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναρτήθηκε 10/12/2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (ΚΩΔ.ΟΠΣ 375407)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Αναρτήθηκε 27/11/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε επίπεδο Θεωρίας και Βιωματικών Εργαστηρίων που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 375407)

Υπ' αριθμ. 1/2013 Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα

Αναρτήθηκε 04/07/2013

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ [19.06.2013]

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του υποέργου 3 με τίτλο «Εκπόνηση Ερευνών/ Μελετών» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» στο πλαίσιο των Αξόνων προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». (Κωδικός ΟΠΣ 375407).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αναρτήθηκε 16/04/2013
για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση δράσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο: «Επιμόρφωση/ ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη» της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» με κωδικό MIS 375407 στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (ΕΤΠΑ- Ταμείου Συνοχής-ΕΚΤ).
Εγγραφή στο Προσκλήσεις-Προκηρύξεις