Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Συχνές Ερωτήσεις

Η ισότιμη συμμετοχή και μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών στην πολιτική συνιστά το σημαντικότερο ίσως μέσο ενίσχυσης της δημοκρατικής διακυβέρνησης και επιβάλλεται για λόγους αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Το γεγονός ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά αυτής των ανδρών, εμποδίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου της κοινωνικής εμπειρίας και δημιουργεί δημοκρατικό έλλειμμα. Η 4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες (1995)-Πλατφόρμα Πεκίνου, ορίζει ότι: «Η επίτευξη του στόχου της ίσης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα επιφέρει την ισορροπία, η οποία θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι απαραίτητη, ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να προωθηθεί η ορθή λειτουργία της τελευταίας» (Στρατηγικός Στόχος G1, άρθρο 181).

Μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, εξήντα τρεις (63) γυναίκες εξελέγησαν βουλευτές. Εν συνεχεία, τον Απρίλιο του 2013, μία ακόμη γυναίκα προστέθηκε στο σύνολο των γυναικών του Εθνικού Κοινοβουλίου.  Έτσι, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών στο εθνικό Κοινοβούλιο ξεπερνά το 21% (21,3%) και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί στη χώρα μας, επικυρώνοντας τη συνεχή αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την τήρηση ποσοστώσεων φύλου στα ψηφοδέλτια των Αυτοδιοικητικών και των Εθνικών εκλογών, στα υπηρεσιακά, διοικητικά συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα της Διοίκησης, καθώς επίσης και στη στελέχωση των εθνικών οργάνων και επιτροπών έρευνας και τεχνολογίας. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην τήρηση ποσοστώσεων συνιστούν θετική δράση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θετική δράση «ορίζονται μέτρα που στοχεύουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα και αποσκοπούν στην εξάλειψη και στην πρόληψη των διακρίσεων ή στην αντιστάθμιση της μειονεκτικής θέσης στην οποία μπορεί να βρίσκονται τα μέλη της ομάδας λόγω της στάσης ζωής, της συμπεριφοράς ή των δομών που επικρατούν (ορισμένες φορές αναφέρεται και ως θετική διάκριση)». Ειδικά για τις εθνικές εκλογές το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012 με τίτλο «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία περί ποσοστώσεων στον αριθμό των υποψηφίων βουλευτών κατά φύλο (άρθρα 34 του Π.Δ. 96/2007 και 3 του Ν. 3636/2008) και στο άρθρο 34 ορίζει ότι :

«…Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια».

Μέσα από την ιστοσελίδα του Έργου μπορείτε να αντλείτε σημαντικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και ειδικότερα εδώ δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις Εθνικές Εκλογές του 2012 η σχετική Έκθεση που δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει αναλυτικά σχετικά δεδομένα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, διαθέτει Βάση Δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων ανά Κράτος-Μέλος. Η Βάση συγκεντρώνει δεδομένα για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις κ.ά., επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επιτρέπει την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και των σχετικών τάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν η ερώτησή σας δεν υπάρχει στην παρούσα ενότητα, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας στο Γραφείο Συμβουλευτικής Στήριξης μέσω της φόρμας που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.