Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Έργου

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής»

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΚΕΘΙ έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής...

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Βασικός σκοπός της ΓΓΙΦ είναι η προώθηση και διασφάλιση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων...