Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Φορείς Δικτύου

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΚΕΘΙ έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης και διεξάγει έρευνες και μελέτες και στο πεδίο της ισότητας των φύλων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Βασικός σκοπός της ΓΓΙΦ είναι η προώθηση και διασφάλιση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

A21-Καταργώντας την Αδικία στον 21ο Αιώνα

Η Α21 Campaign είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «Α21- Καταργώντας την Αδικία στον 21ο Αιώνα», με σκοπό τη δραστηριοποίηση της στην εξάλειψη της δουλείας στον 21ο αιώνα, και συγκεκριμένα της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.

Innovation & Action

H Καινοτομία & Δράση είναι μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση και διασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Η Καινοτομία & Δράση εστιάζει σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς συνεργασίες που προάγουν, διατηρούν και ενισχύουν:

WIN Hellas

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS* ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά - Παπαδάκου και αριθμεί πλέον περισσότερα από 5.000 μέλη. Η W.I.N. HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών.

Ανεξάρτητη Γυναικεία Παρέμβαση Χαλανδρίου

Ιδρύθηκε το 1990-91 από γυναίκες συνειδητοποιημένες και ενημερωμένες σε θέματα ισότητας. Οι περισσότερες προέρχονται από το γυναικείο κίνημα της προηγούμενης εικοσαετίας έχοντας ανάγκη για συνεργασία εφόσον τα γυναικεία θέματα ήταν πάντα κοινά για μια κοινωνία ισότητας.

Οι θέσεις του νέου Δ.Σ. της Ανεξάρτητης Γυναικείας Παρέμβασης Χαλανδρίου έχουν 3 άξονες: να προτείνουμε, να παρέμβουμε, να προσφέρουμε

- με παρουσίες όπως ψηφίσματα, ενημερώσεις, παρεμβάσεις στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με δημοσιεύσεις, διαλέξεις, προσωπικές παραστάσεις.

Γραφείο για Θέματα Φύλου και Ισότητας (ΘΕΦΥΛΙΣ)

To Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 για την διοικητική υποστήριξη του Διατμηματικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας (Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.). Στα χρόνια του Π.Π.Σ. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (2003-08), το Γραφείο ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονταν με την ισότητα και την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στο ΕΚΠΑ.

Σελίδες