Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Απολογισμός έργου

Η Πράξη «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» ολοκλήρωσε τις  δράσεις της στις 15 Δεκεμβρίου 2015.

Στόχευε στην υποστήριξη των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών γυναικών, προκειμένου να διευρυνθεί η συμμετοχή τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και η εκπροσώπησή τους στους πολιτικούς θεσμούς σε  εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Το  Δίκτυο «Ελένη Σκούρα» αποτέλεσε μια διαδικασία ζύμωσης και ανοιχτού διαλόγου μεταξύ θεσμικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Βασίστηκε σε συγκεκριμένες αρχές οι οποίες προσδιορίστηκαν από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που αποδέχθηκαν και υπέγραψαν τα μέλη του. Απόληξη των διεργασιών αυτών ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων
Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Δικτύου «Ελένη Σκούρα» πραγματοποιήθηκαν δεκαοχτώ (18) συναντήσεις των τριών (3) Θεματικών Ομάδων Εργασίας και έξι (6) Ολομέλειες των μελών του δικτύου.
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος των μεντόρων, το συνοδευτικό υλικό που εκπονήθηκε, οι οδηγίες και κατευθύνσεις που δόθηκαν λειτούργησαν ενισχυτικά σε όλο το Έργο.

Στο πλαίσιο της Δράσης των «Επιμορφωτικών Σεμιναρίων» κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες :

  • εκπονήθηκε ειδικό εκπαιδευτικό υλικό τέσσερα (4) εγχειρίδια σε τέσσερις (4) αντίστοιχες Θεματικές Ενότητες.
  • συγκροτήθηκε Μητρώο Επιμορφωτών/τριών του Έργου κατόπιν αξιολόγησης,
  • πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωσή τους σε ένα διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Οι  δράσεις επιμόρφωσης διέπονταν από τις αρχές της επιμόρφωσης με την οπτική του φύλου (gender training) καθώς και από τις αρχές, τη φιλοσοφία και μεθοδολογία της εκπαίδευσης  ενηλίκων.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν τριάντα (30) επιμορφωτικά σεμινάρια για όλες τις  Περιφέρειες της χώρας, επιμορφώθηκαν συνολικά 572 γυναίκες και δίδαξαν τριάντα (30) επιμορφωτές και επιμορφώτριες.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης» εκπονήθηκε ειδικό συμβουλευτικό υλικό για την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των αιρετών ή των υποψηφίων αιρετών γυναικών όσον αφορά στην αντιμετώπιση των εμποδίων που αποτρέπουν τη συμμετοχή τους στις πολιτικές διαδικασίες.  
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 210 Συνεδρίες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής δια ζώσης, τηλεφωνικά και μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και τέσσερα (4) Ομαδικά Εργαστήρια Διαχείρισης Άγχους με σαράντα επτά (47) συμμετέχουσες.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των συμμετεχουσών θα συνεχίσει τα επιμορφωτικά σεμινάρια μέσα στο έτος 2016 και σε άλλες πόλεις με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του.