Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Ιστοσελίδα Κ.Ε.Θ.Ι.: www.kethi.gr

 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το ΚΕΘΙ έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης και διεξάγει έρευνες και μελέτες και στο πεδίο της ισότητας των φύλων. Από το 1994 έως σήμερα το ΚΕΘΙ έχει διενεργήσει πρωτότυπες έρευνες και μελέτες επισκόπησης σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων, όπως η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα των γυναικών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η κοινωνική πολιτική, ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η βία κατά των γυναικών κ.λπ.