Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται επιμορφωτικά σεμινάρια. Δείτε τον απολογισμό του έργου

Αποτελέσματα Έργου

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής»

Τo Έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που παρουσιάζουν τη μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς επίσης και επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τους βασικούς λόγους αυτού του φαινομένου. Για παράδειγμα, η Lesley Abdela (ΚΕΘΙ, 2005) παρουσιάζει έξι (6) αποτρεπτικούς παράγοντες/εμπόδια για την ενασχόληση των γυναικών με την πολιτική: α) έμφυλα στερεότυπα, προκαταλήψεις και συμπεριφορές, β) δημιουργία δικτύων από τους άνδρες από τα οποία εξαιρούνται οι γυναίκες, γ) έλλειψη χρηματοοικονομικής βοήθειας για τις γυναίκες λόγω λιγότερης πρόσβασης σε κονδύλια, δ) έλλειψη αυτοπεποίθησης, ε) έλλειψη χρόνου που πηγάζει από τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών που επιβάλλει αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις- δυσκολία συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και στ) εμπόδια καριέρας. Επομένως, το Έργο σε μια προσπάθεια να απαντήσει στις ανάγκες των γυναικών αναμένεται να επιτύχει τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη συνεργασιών και διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων για την ενίσχυση της συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσα από τη δικτύωση φορέων.
  • Υποστήριξη και εμψύχωση των γυναικών μέσα από δράσεις επιμόρφωσης και συμβουλευτικής, προκειμένου να αναπτύξουν πολιτική δράση και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που τις αποτρέπουν να συμμετάσχουν στις εκλογικες διαδικασίες.
  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την αναγκαιότητα της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
  • Παραγωγή σημαντικών ερευνών/μελετών που θα συμβάλλουν στην επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Δείτε επίσης